Pogoji oglaševanja na portalu www.rabim.info

  • Spletni servis rabim.info si pridržuje vse materialne pravice in druge avtorske pravice, zato nobenega dela ni dovoljeno kopirati ali reproducirati brez dovoljenja nosilca pravic strani rabim.info.
  • Rezervacije oglasnega prostora so zaželene 14 dni pred objavo oglasa. Osnova za objavo je pisno naročilo objave najkasneje pet (5) dni pred objavo.
  • Spletni servis rabim.info si pridržuje pravico, da oglas zavrne.
  • Spletni servis rabim.info si v primeru izrednih dogodkov (tehnične težave, neizpolnjene obveznosti nasprotne pogodbene stranke v določenem časovnem okviru ...) pridržuje pravico, da objavi oglas kasneje od dogovorjenega datuma, vendar takoj po odpravi težav.
  • Za vsebino objavljenega oglasa je odgovoren naročnik. Skladno z 2. in 12. členom zakona o varstvu potrošnikov, zahtevami Tržnega inšpektorata RS in zakona o javni rabi slovenščine. morajo biti vsi oglasi objavljeni v slovenskem jeziku in podpisani z nazivom ter naslovom oglaševalca, katerega storitev ali izdelek se oglašuje.
  • Rok plačila zakupa oglasnega prostora oziroma oglasa je osem (8) dni po izdaji računa. Rok za reklamacijo je osem (8) dni po izstavitvi računa. Reklamacija je veljavna v primeru, da je poslana kot priporočena pošiljka s povratnico po pošti na naslov Ra-In Plus d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana in priloženim originalnim računom.
  • V primeru zamude z oddajo oglasa oz. Oglasnega materiala se reklamacije ne upoštevajo. Za napake pri objavi, ki so posledica slabe tehnične izvedbe, je odgovoren naročnik.
 • Cene so v evrih na določeno obdobje posamičnega oglasa (tedensko, mesečno in letno) in ne vključujejo 20% DDV.